Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Temel Faaliyet Alanlarımız

Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve şirket bünyesindeki denetçiler denetimleri esasen ve şeklen bağımsız olarak gerçekleştirerek Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde hizmet vermektedir.

Hoşgeldiniz

2004 yılında kurulan şirketimiz 2014 yılı itibariyle Bağımsız Denetim Yetkisi almış olup bünyesinde bulunan tecrübeli Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mli Müşavirler ile hizmet verdiğimiz kurumların yasal defter ve belgelerini dönemler itibariyle denetime tabi tutmaktır.

Bu sayede incelemesini yaptığımız kurumla ilgili mevzuatın yerine getirilmesi sağlanırken hatalı uygulamaların erken tespiti ve meydana gelmesi muhtemel risk ve zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Bu hizmetleri sunarken ana prensibimiz kurumların faaliyetleri esnasında yaşayabilecekleri tereddütleri ve problemleri aşabilmeleri için gerekli olan en doğru ve en güncel bilgileri mevzuat çerçevesinde ve en uygun zamanda kuruma sunmayı sağlamaktır.

Denetimlerimiz süresince mevzuatta meydana gelen ve kurumu doğrudan etkileyen değişiklikler ile yeni mevzuatta ve sektörel bazda meydana gelen ve kurumu dolaylı yollardan etkileyen yenilikler kuruma iletilmektedir. Bu esnada problemin çözümü hakkındaki kendi yorum ve önerilerimizin sorumlulara en kısa zamanda ve anlaşılır bir şekilde iletilmesine özen gösterilmektedir.

İncelenmesi yapılan kurumların faaliyetleri esnasında karşılaştığı sorunlar için gerekli görüldüğü hallerde yetkili makamlardan görüş alınmakta ve bu görüşler çerçevesinde uygulamalar yönlendirilmektedir.

Profesyonel ve bir o kadar da çözüm odaklı ve yenilikçi personel yapısı sayesinde her şeyden çok önem verdiği yüksek müşteri memnuniyetini yakalamış olmanın verdiği ilave enerjiyle aşağıda yer alan hizmet yelpazesine ulaşmış bulunmaktayız.

Şirketimiz Elazığ merkezli olmakla birlikte Antalya ve İstanbul'da iki ayrı irtibat büromuz bulunmaktadır.

Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak tüm denetim çalışmalarında Denetçiler etik hükümlere tabidir ve aşağıdaki etik ilkelere uyacaklardır. Ayrıca etik ilkelere uyum konusunda denetim sürecinin her aşamasında (Müşteri kabulü Risk Odaklı Denetim Çalışmaları ve Denetimin Tamamlanması) dikkat edilecek gerekli araştırma ve sorgulamalar bizzat görevli Sorumlu denetçi ve denetçilerce yapılacaktır. 1. Dürüstlük; Bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst açık doğru ve güvenilir olmak 2. Tarafsızlık; Önyargıların temayüllerin çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanarak meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını etkilemesine izin vermemek 3. Mesleki yeterlik ve özen; Uygulama mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel gelişmeler ışığında mesleki bilgi ve beceriyi denetlenen işletmelerin yeterli denetim hizmeti almalarını temin edecek bir seviyede tutmak ve TDS’ye uygun bir şekilde ve özen içinde hareket etmek 4. Sır saklama; Mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı olmak kaydıyla uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmamak 5. Mesleğe uygun davranış; İlgili mevzuata uymak ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınmak 6. Bağımsızlık; Denetçinin işletmeden bağımsızlığı görüşünü herhangi bir etki altında kalmadan oluşturabilmesini temin eder. Bağımsızlık denetçinin dürüst davranabilmesini tarafsız olmasını ve mesleki şüpheciliğini devam ettirmesini sağlar. Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve şirket bünyesindeki denetçiler denetimleri esasen ve şeklen bağımsız olarak gerçekleştirir ve aşağıdaki hususları dikkate alırlar: Esasta bağımsızlık; denetçinin dürüstlük tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasıdır. a) Şekilde bağımsızlık; denetim kuruluşunun denetçinin veya bir denetim ekibi üyesinin; konuya ilişkin tüm durum ve şartları değerlendiren makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde dürüstlük tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını oluşturabilecek durum ve davranışlardan sakınmasıdır. b) Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve şirket bünyesindeki denetçiler denetim çalışmalarında denetlenen kuruluştan bağımsız ve tarafsız olmak zorunda olup hiçbir şekilde denetlenen kuruluşların karar alma mekanizmalarına katılamazlar. İlave olarak denetim kuruluşları ve denetçilerin bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da bulunmaması gerekir. Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. veya denetçilerde bağımsızlığın zedelendiğine dair kanaat oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir. Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durumlar şunlardır; a) Denetçiler ile denetim kuruluşunun ortakları kilit yöneticileri denetçileri ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme veya denetlenen işletme ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat ortaklık kilit yönetici sıfatıyla iş olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması b) Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın denetlenen işletme tarafından ödenmemesi c) Denetim ücretinin denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması denetimin kalitesine dair belirsizlikler oluşturması denetim kuruluşu tarafından denetlenen işletmeye sunulan denetim dışı diğer hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi d) TTK madde 400 gereğince Yeminli mali müşavir serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişilerde aşağıdaki hallerin var olması: Denetlenecek şirkette pay sahibiyse Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi yönetim kurulu üyesi yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri eşi veya üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için kanun maddesinin (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi temsilcisi çalışanı yönetim kurulu üyesi ortağı sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise Kanun maddesinin (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa e) Bağımsızlığı zedeleyen diğer hallerin ortaya çıkması. Bağımsızlığı tehdit eden hususların ortaya çıkması halinde bağımsızlığı koruyacak önlemler alınacaktır. Alınan önlemlerin tehditleri bertaraf etmeye yetmediği anlaşıldığında bağımsızlığın zedelendiği ve ortadan kalktığı kabul edilecektir. Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. veya denetçiler denetim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bağımsızlığa yönelik tehditleri bunlara yönelik alınan önlemleri ve bu konuda yapılan tüm değerlendirmeleri yazılı olarak kayda almak ve saklamak zorundadır. Bağımsızlığın zedelendiği veya ortadan kalktığı haller KGK’na bildirilir ve Kurumdan onay alınmak suretiyle ilgili denetim sözleşmesi sonlandırılır. Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve denetçiler denetlenen işletmeye 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında danışmanlık veya başka bir hizmet vermeyecek bunu denetim ağında yer alan kuruluşlar ilişkili denetim kuruluşu ve diğer işletmeleri aracılığıyla yapmayacaklardır. Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin gerçek kişi ortakları denetçileri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilecektir.

KALİTE KONTROL VE GÜVENCE SİSTEMİ Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak Bağımsız Denetim faaliyetlerimiz bu dokümanda yer alan Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi dikkate alınarak BDS’lere ve ilgili etik hükümlere uygun bir biçimde gerçekleştirilecektir. Bu kalite kontrol sistemi aşağıda belirtilen amaca ulaşmak için tasarlanan politikalar ile bunların uygulanması ve bunlara uygunluğun izlenmesi için gerekli olan prosedürlerden oluşmaktadır. Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi hem denetimin taraflarına yol gösterici olmak hem de denetçilerin performansını ölçebilmek amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. 21. yüzyılda daha etkin ve verimli denetim çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin kullanılması firmamızca esas alınmış olup Kalite Kontrol ve Güvence Sisteminde bahsi geçen uygulamalar Bilgisayar Destekli Denetim Programı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi yazılı olarak hazırlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. Duyurma işlemi hem baskı doküman hem de internet sitesinde yayımlanmak suretiyle gerçekleştirilir. Tüm personelden bu dokümanı okudukları yönünde tebellüğ etmeleri sağlanır. Bu dokümanda yer alan uygulamalar denetçilerin BDS’lerde belirtilen sorumluluklarından farklılık gösterebilir. Bu tür durumlarda denetçi BDS’lerdeki yaklaşımlara uygun hareket etmeyi önceliklendirmekle birlikte ilgili tüm mevzuat hükümlerine veya mesleki yükümlülüklere uygunluk sağlamak denetçinin kendi sorumluluğundadır. Denetim yönetimin ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanların denetimin yürütülmesi için gerekli olan belirli sorumlulukları üstlendikleri ön kabulüne dayalı olarak yürütülür. Finansal tabloların denetlenmiş olması yönetimin veya üst yönetimden sorumlu olanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Denetim; denetimin konusu hakkında mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle TDS çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsar. Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi dikkate alınarak yürütülecek bir denetim çalışmasından bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçinin vereceği görüşe dayanak oluşturacak makul bir güvence elde etmesi beklenmektedir. Makul güvence yüksek bir güvence seviyesidir. Denetçi denetim riskini (finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermesine rağmen denetçinin duruma uygun olmayan bir görüş vermesi riski) kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ettiğinde makul güvence sağlamış olur. Denetim çalışmaları risk odaklı ve önemlilik değerlendirmelerine dayanarak örneklem oluşturarak yürütülecek olup önemlilikle ilgili yargılara içinde bulunulan şartlar ışığında ulaşılır ve bu yargılar finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgi ihtiyaçlarına ilişkin denetçi algısından; yanlışlığın büyüklüğünden veya niteliğinden ya da bu ikisinin birleşiminden etkilenir. Bu dokümanda belirtilenlere uymanın yanında denetimin planlanması ve yürütülmesi süresince denetçinin mesleki muhakemesini kullanması ve mesleki şüpheciliğini sürdürmesi beklenir. Ayrıca denetçilerin sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması başta kendi sorumlulukları olmakla birlikte Sorumlu Denetçilerce de izlenir. Denetim faaliyetleri dönemsel olarak Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi değerlendirmesine tabi tutulur ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak Kalite Kontrol ve Güvence Sisteminde dönemsel olarak iyileştirme/geliştirme çalışmaları gerçekleştirilir. KGS İçeriği: KALİTE KONTROL VE GÜVENCE SİSTEMİ I. GİRİŞ A. AMAÇ B. KAPSAM C. TANIMLAR D. STANDARTLAR II. KALİTE KONTROL VE GÜVENCE SİSTEMİ UNSURLARI A. KALİTEYE İLİŞKİN LİDERLİK SORUMLULUKLARI B. ETİK İLKELER 1. Dürüstlük; 2. Tarafsızlık; 3. Mesleki yeterlik ve özen; 4. Sır saklama; 5. Mesleğe uygun davranış; 6. Bağımsızlık; C. MÜŞTERİ İLİŞKİSİ ARAŞTIRMA VE SÖZLEŞME KABUL SÜRECİ 1. Müşteri Kabul Anketi 2. Denetim Sözleşmesi D. İNSAN KAYNAKLARI 1. Denetçi Seçimi 2. Denetçi İş Sözleşmesi Örneği 3. Denetim Ekipleri 4. Denetçilerin Mesleki Yeterliliğin Sağlanması ve Geliştirilmesi; 5. Denetim Görev İş Planı Hazırlanması 6. İK Politika Metni E. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ 1. Denetim Süreci 2. Bilgisayar Destekli denetim programı Kullanılması 1. Problem Çözme Tekniklerinin Kullanılması 2. Denetim Süreci detaylı Gösterimi 3. Örneklem Politikamız F. RAPORLAMA G. İZLEME 1. İzleme Kapsam ve Sorumlulukları 2. Denetim Durumunu Takip Etme H. KALİTE GÜVENCE VE KONTROL SÜRECİNİN BELGELENDİRİLMESİ 1. Genel Olarak KKGS’nin Belgelendirilmesi 2. Çalışma kağıtları:

Hizmet Verdiğimiz Sektörler